20150921_112126

W ramach studiów podyplomowych GEOGRAFIA DLA NAUCZYCIELI prowadzone jest dokształcanie nauczycieli poprzez uzupełnianie ich wykształcenia o wiedzę w zakresie nauk geograficznych oraz o umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotu „geografia” w gimnazjach oraz w szkołach ponadgimnazjalnych (III i IV etap edukacyjny). Cel studiów stanowi poświadczone stosownym świadectwem dopełnienie kwalifikacji nauczycielskich.

Program studiów podyplomowych został dostosowany do podstawy programowej oraz wzorcowych programów kształcenia Geografii na III i IV etapie edukacyjnym. Obejmuje m.in. 60 godzin praktyk zawodowych w szkole, zajęcia terenowe w Międzyzdrojach (dojazd i wyżywienie w cenie czesnego), zajęcia laboratoryjne, podstawy GIS (Geographic Information Systems) oraz wykłady otwarte (do wyboru) dotyczące aktualnych kierunków badań w geografii.

Uczestnicy:
Nauczyciele nieposiadający kwalifikacji nauczyciela geografii.

Opłaty:
1450 zł za semestr (4350 zł całość)
Słuchacz może wnieść opłatę semestralną za zajęcia dydaktyczne jednorazowo lub w formie dwóch rat po 725 zł.

Wykaz przedmiotów:
Astronomiczne podstawy geografii, Geomorfologia, Geologia z elementami gleboznawstwa, Kartografia i teledetekcja, Meteorologia i klimatologia, Hydrografia, Geografia społeczna, Geografia ekonomiczna, Geografia fizyczna Polski, Geografia społeczno-ekonomiczna Polski, Geografia regionalna Polski, Geografia regionalna świata, Warsztaty laboratoryjne z geologii i gleboznawstwa, Ćwiczenia terenowe na Stacji Morskiej US, Seminarium pracy końcowej, Wykłady otwarte – aktualne kierunki badań w geografii, Podstawy GIS, Dydaktyka geografii, Praktyki dydaktyczne w szkole.

20150516_115134

Kontakt:

Kierownik studiów:
dr Małgorzata Świątek – 91-444-2526
malgorzata.swiatek@univ.szczecin.pl

Administracja:
mgr Magdalena Klimczak – 91-444-2525 (godz. 7.30 – 15.00)