Celem kierunku jest kształcenie specjalistów z zakresu wszechstronnych działań związanych z eksploatacją zasobów naturalnych, zarówno tych nieożywionych jak i żywych.

Ze względu na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy istnieje konieczność kształcenia specjalistów potrafiących kształtować procesy eksploatacyjne, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, na wszystkich możliwych szczeblach decyzyjnych (od lokalnego po centralny).

Nazwa kierunku: Eksploatacja zasobów naturalnych

Forma studiów: stacjonarna

Profil studiów: ogólnoakademicki

Czas trwania studiów: 7 semestrów (3,5 roku)

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych US

Na kierunku eksploatacja zasobów naturalnych nauczysz się:

metodologii oceny stanu, wielkości i jakości zasobów naturalnych środowiska oraz detekcji ich lokalizacji i dokumentowania,

zastosowania najnowszych osiągnięć z zakresu technologii pozyskania i przetwarzania bogactw naturalnych, w tym zasobów żywych.

oceny wariantowości inwestycji związanych z eksploatacją zasobów naturalnych w oparciu o wiedzę z zakresu tzw. BAT (Best Available Techniques),

wykorzystania kompleksowej wiedzy z zakresu eksploatacji zasobów naturalnych w procesach decyzyjnych na wszystkich szczeblach administracyjnych.

Kryteria kwalifikacji:

Grupa I (jeden przedmiot do wyboru): geografia, biologia, informatyka, język obcy nowożytny;

Grupa II (jeden przedmiot do wyboru): chemia, fizyka i astronomia, matematyka;

Grupa III (jeden przedmiot do wyboru): język polski, wiedza o społeczeństwie.

IMG_9857
Laboratorium sedym
bochnia

Przykładowe przedmioty:

Geologiczne zasoby Ziemi,

Biologiczne zasoby mórz i oceanów,

Odnawialne źródła energii i ich eksploatacja,

Geostatystyka

Systemy informacji geograficznej (GIS),

Eksploatacja górnicza,

Eksploatacja na poziomie molekularnym,

Metody eksploatacji oceanicznych zasobów biologicznych,

Górnictwo, rybactwo, łowiectwo, leśnictwo,

Obszarowy monitoring skutków eksploatacji,

Podstawy prawne eksploatacji zasobów naturalnych.

Program studiów obejmuje praktyki zawodowe w wymiarze 120 godzin. Praktyki w zależności od indywidualnych ukierunkowań studenta mogą być realizowane w: jednostkach samorządowych i gospodarczych, instytucjach życia publicznego oraz otoczenia biznesu, ośrodkach naukowo-badawczych i rozwojowych.

Po ukończeniu studiów na kierunku Eksploatacja Zasobów Naturalnych możesz liczyć na zatrudnienie w:

w jednostkach administracyjnych wszystkich szczebli zajmujących się problematyką eksploatacji bogactw naturalnych i usług ekosystemowych,

w jednostkach gospodarczych i firmach zajmujących się eksploatacją zasobów,

w firmach wykonujących i oceniających wszelkiego typu ekspertyzy związane z samą eksploatacją jak i jej potencjalnym wpływem na środowisko,

w przedsiębiorstwach przygotowujących dokumentację związaną z planowaniem i prowadzeniem eksploatacji zasobów naturalnych zarówno nieożywionych jak i ożywionych.

Ponadto absolwenci kierunku Eksploatacja Zasobów Naturalnych będą posiadać umiejętności i kwalifikacje do prowadzenia własnych firm ekspercko-usługowych w zakresie zawodowym określonym powyżej.

Kontakt:
Strona rekrutacji: https://bit.ly/RejestracjaERK
Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31

Ada J

Informacje dodatkowe:

Nauka na kierunku Eksploatacja Zasobów Naturalnych opierać się będzie w wymiarze praktycznym o badania prowadzone w 13 laboratoriach specjalistycznych Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku. Ponadto Instytut Nauk o Morzu i Środowisku dysponuje dostępem do aparatury, sprzętu oraz laboratoriów funkcjonujących w strukturach Uniwersytetu Szczecińskiego jednostek wsparcia naukowego, takich jak: Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych z Muzeum Geologicznym, Morska Stacja Brzegowa w Międzyzdrojach, Miejska Stacja Meteorologiczna oraz Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii.

Badania eksploracyjne Zalewu Szczecińskiego oraz Zatoki Pomorskiej prowadzone są przy wykorzystaniu własnej jednostki pływającej – statku naukowo-badawczego SNB-US-1.

IMG_9879
IMG_9885
r_prasa-Nasze Miasto_263x74mm_