To studia dla osób ciekawych świata, chcących zrozumieć wzajemne powiązania oraz zależności między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, gotowych do ciągłego poszerzania własnych horyzontów.

Studiujący ma możliwość zdobycia unikatowego zestawu umiejętności warsztatowych geografa, obejmującego metody pracy laboratoryjnej i terenowej, techniki skutecznej komunikacji oraz współpracy zespołowej.

Geografia daje nie tylko solidną, wszechstronną wiedzę przedmiotową i imponujący wachlarz umiejętności, lecz kształci także osoby potrafiące myśleć kreatywnie i nieszablonowo, które są poszukiwane na współczesnym rynku pracy.

g 10
Obraz1

Nazwa kierunku: Geografia

Forma studiów: stacjonarna

Profil studiów: ogólnoakademicki

Czas trwania studiów: 6 semestrów

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych US

Na kierunku geologia nauczysz się:

diagnozować aktualny stan środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego,

doradzać przy podejmowaniu trafnych i uzasadnionych decyzji władzom lokalnym, regionalnym lub krajowym w zakresie wykorzystania zasobów i ochrony środowiska,

rekonstrukcji osadnictwa oraz infrastruktury społecznej i technicznej, stosować podstawowe metody i narzędzia gromadzenia i przetwarzania danych, ich obróbki statystycznej oraz prezentacji graficznej i kartograficznej (za pomocą map) z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych,

prowadzać lekcje geografii na wszystkich etapach edukacji (wybierając specjalność nauczycielską).

Kryteria kwalifikacji
Grupa I (jeden przedmiot spośród): geografia, język polski, matematyka, WOS.
Grupa II (jeden przedmiot spośród): fizyka i astronomia/fizyka, biologia, informatyka, język obcy nowożytny, geografia,
Grupa III (jeden przedmiot spośród): chemia, historia, filozofia, informatyka, język obcy nowożytny.

Przykładowe przedmioty:

– Systemy informacji geograficznej (GIS)
– Meteorologia i klimatologia
– Hydrografia
– Teledetekcja
– Geografia fizyczna Polski
– Geografia regionalna świata
– Geologia historyczna

Nasi absolwenci pracują jako:

specjaliści i eksperci w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w tym w urzędach miast, gmin, powiatów i województw (w wydziałach koordynacji, rozwoju i promocji, mienia komunalnego i inwestycji, gospodarki komunalnej),

pracownicy biur planowania przestrzennego i pracowni urbanistycznych,

doradcy w dziedzinie ochrony środowiska, prognoz hydrologicznych i meteorologicznych,

specjaliści w zakresie systemów informacji geograficznej GIS, nawigacji satelitarnej GPS oraz kartografii i tworzenia map,

doradcy i eksperci w małych oraz średnich przedsiębiorstwach, zwłaszcza branży turystycznej i związanych z wykorzystaniem zasobów naturalnych, gospodarką morską, ochroną brzegów oraz ich zagospodarowaniem.

Ukończona specjalność nauczycielska wraz z jej kontynuacją na studiach drugiego poziomu daje uprawnienia zawodowe do nauczania geografii na wszystkich poziomach edukacji szkolnej.

Kontynuacja nauki: Kierunek geografia realizowany jest również jako studia drugiego stopnia.

Kontakt:
Strona rekrutacji: https://bit.ly/RejestracjaERK
Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31

g 8
Geografia 2
r_prasa-Nasze Miasto_263x74mm_