Obraz7
Obraz1
Obraz4

Nazwa kierunku: Geografia

Tryb studiów: stacjonarne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Punkty ECTS: 180

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Ziemi US

Opis kierunku:

Studia pierwszego stopnia na kierunku Geografia , trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.  Absolwent  kierunku  Geografia    posiada  wiedzę  z zakresu  geografii  oraz  zna  relacje  kształtujące  funkcjonowanie  systemu  przyroda-człowiek.  Zna  procesy zachodzące  w  przyrodzie,  społeczeństwie  i  gospodarce. Program  studiów  zawiera  zajęcia  o  charakterze  praktycznym, między innymi  ćwiczenia terenowe,  które  uzupełniają  wiedzę  teoretyczną  z  takich  przedmiotów  jak:  geologia,  geomorfologia, meteorologia i  klimatologia,  kartografia,  geografia  społeczno-ekonomiczna. Ćwiczenia prowadzone są w  różnych  ciekawych  miejscach  Polski.  Wiedzę praktyczną studenci nabywają także w trakcie zajęć laboratoryjnych i realizacji praktyk zawodowych.Studia pierwszego stopnia na kierunku Geografia , trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwent kierunku Geografia posiada wiedzę z zakresu geografii oraz zna relacje kształtujące funkcjonowanie systemu przyroda-człowiek. Zna procesy zachodzące w przyrodzie, społeczeństwie i gospodarce. Program studiów zawiera zajęcia o charakterze praktycznym, między innymi ćwiczenia terenowe, które uzupełniają wiedzę teoretyczną z takich przedmiotów jak: geologia, geomorfologia, meteorologia i klimatologia, kartografia, geografia społeczno-ekonomiczna. Ćwiczenia prowadzone są w różnych ciekawych miejscach Polski. Wiedzę praktyczną studenci nabywają także w trakcie zajęć laboratoryjnych i realizacji praktyk zawodowych.

Kryteria kwalifikacji

Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego. Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.
Grupa I (jeden przedmiot do wyboru): język polski, geografia,
Grupa II (jeden przedmiot do wyboru): matematyka, geografia, fizyka i astronomia, biologia,
Grupa III (jeden przedmiot do wyboru): język obcy nowożytny , wiedza o społeczeństwie,
Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.

Przykładowe przedmioty:

– Systemy informacji geograficznej
– Teledetekcja
– Geografia fizyczna Polski
– Geografia regionalna świata
– Gleboznawstwo i geografia gleb
– Geologia historyczna

Możliwości zatrudnienia:
urzędy administracji rządowej i samorządowej, np. wydziały planowania przestrzennego lub ochrony środowiska, w instytucje i przedsiębiorstwa związane z wykorzystaniem zasobów naturalnych, instytucje związane z gospodarką morską, ochroną brzegów i ich zagospodarowaniem

Kontynuacja nauki: studia II stopnia

Kontakt:
Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl
Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60