Nazwa kierunku: Marine and Coastal Geosciences

Tryb studiów: stacjonarne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Punkty ECTS: 120

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Ziemi US

Zajęcia prowadzone w języku: angielskim

Opis kierunku:

Międzynarodowe, międzyuczelniane studia drugiego stopnia  na  kierunku  Marine and Coastal Geosciences, trwające  2  lata  (4  semestry), będą organizowane w kooperacji z Uniwersytetem w Greifswaldzie i we współpracy z Instytutem Badań Bałtyku w Warnemünde (IOW). Kończą się  uzyskaniem  tytułu zawodowego magistra.

Zajęcia prowadzone w języku angielskim przez doświadczoną kadrę naukową będą realizowane w obu jednostkach uniwersyteckich (Uniwersytet Szczeciński oraz Uniwersytet w Greifswaldzie), a także w laboratoriach i na pokładzie pływającej jednostki naukowo-badawczej IOW. Program kształcenia jest skoncentrowany na problematyce dotyczącej obszarów morskich i oceanicznych oraz strefy brzegowej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru bałtyckiego. Zakres kształcenia obejmuje zagadnienia geologii morza z uwzględnieniem młodoczwarorzędowych zmian jego zasięgu, oceanografii, geochemii, ochrony środowiska, biologii i chemii morza, teledetekcji, hydrologii i klimatologii oraz eksploatacji szeroko pojętych zasobów naturalnych mórz i oceanów. Istotnym aspektem będzie zarządzanie strefą brzegową z uwzględnieniem technik inżynierii morskiej i ochrony wybrzeża. Modułowy charakter zajęć, nowoczesne techniki nauczania oraz możliwość zdobywania doświadczenia pod okiem specjalistów z różnych krajów zapewnią europejski standard kształcenia.

Wysoki standard kształcenia oraz możliwość zdobywania doświadczenia praktycznego pod okiem wysokiej klasy specjalistów zapewnią absolwentom kierunku interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą problematyki morskiej. Dzięki dostosowaniu programu studiów do wymogów współczesnego i przyszłego rynku pracy, kształtowanego między innymi przez zmieniającą się sytuację prawną obszarów morskich oraz rosnącą świadomość znaczenia morza dla gospodarki światowej, absolwenci kierunku będą predestynowani do pracy związanej z szeroko pojętym zarządzaniem strefą brzegową i zasobami morskimi, zarówno w ramach struktur administracyjnych, jak i w sektorze komercyjnym.

IMG_4410
IMG_4484
Obraz2
Obraz6

Kryteria kwalifikacji:
O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjackich) na kierunku należącym do obszarów:
a) nauk przyrodniczych, ścisłych, technicznych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych)

albo
b) nauk przyrodniczych (Natural Sciences), inżynieryjnych i technicznych (Engineering and Technology),  nauk rolniczych (Agricultural Sciences) (zgodnie z klasyfikacją  Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD z dnia 27 lutego 2007 r.)

oraz
c) znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Przykładowe przedmioty:
  • Marine and Coastal Geosystem Management (kursy: Integrated Coastal Zone Management and Observations i Geology of the Baltic Sea)
  • Marine and Coastal Geosystem Functioning (kursy: Physical oceanography of shelf and marginal seas i Coastal and marine morphodynamics and processes)
  • Remote sensing and GIS
  • Coastal and marine palaeoenvironmental archives
  • Facies analysis of glacial sediments
  • Ocean floor dynamics and paleoceanography
  • Monitoring of marine ecosystems
  • Marine Ecology and Ecosystems (kursy: Plankton and eutrophication, Marine benthos, Ichthyology and fisheries, w tym zajęcia terenowe)
  • Coastal Ecosystem Dynamics (w tym Interdisciplinary field measurements, the Baltic Sea)

Możliwości zatrudnienia:
Instytucje badawcze i ośrodki badawczo-rozwojowe na całym świecie, instytucje i urzędy związane z gospodarką morską, instytucje kontroli i kształtowania środowiska morskiego, oraz organizacje społeczne, instytucje i przedsiębiorstwa, których działalność związana jest z poszukiwaniem i wykorzystaniem morskich zasobów naturalnych, instytucje i przedsiębiorstwa zajmujące się ochroną zasobów morskich oraz instytucje zajmujące się zintegrowanym zarządzanie obszarami przybrzeżnymi.

Kontynuacja nauki: studia III stopnia

Kontakt:

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60

Obraz3
ulotka promocyjna M&CG
ulotka promocyjna M&CG

Dokumenty do pobrania - język angielski

Dokumenty do pobrania - język polski

Media o Marine and Coastal Geosciences