To studia dla osób ciekawych świata, chcących zrozumieć wzajemne powiązania oraz zależności między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, gotowych do ciągłego poszerzania własnych horyzontów.

Studiujący ma możliwość zdobycia unikatowego zestawu umiejętności warsztatowych geografa, obejmującego metody pracy laboratoryjnej i terenowej, techniki skutecznej komunikacji oraz współpracy zespołowej.

Geografia daje nie tylko solidną, wszechstronną wiedzę przedmiotową i imponujący wachlarz umiejętności, lecz kształci także osoby potrafiące myśleć kreatywnie i nieszablonowo, które są poszukiwane na współczesnym rynku pracy.

g 4 geo 2
Obraz1

Nazwa kierunku: Geografia

Forma studiów: stacjonarna

Profil studiów: ogólnoakademicki

Czas trwania studiów: 4 semestry

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych US

Specjalności:

Geozagrożenia

Gospodarka przestrzenna

Marketing miejsc

Zintegrowane zarządzanie środowiskiem

Kryteria kwalifikacji

Dla absolwentów kierunków należących do dziedziny nauk przyrodniczych lub nauk społecznych – ocena na dyplomie

Dla pozostałych – wynik rozmowy kwalifikacyjnej i ocena na dyplomie.

Przykładowe przedmioty:

Globalne problemy demograficzne;

Globalne zmiany atmosfery i klimatu

Przedmioty specjalnościowe:

S1: rekonstrukcja, monitoring, modelowanie i prognozowanie geozagrożeń; zagrożenia geologiczne i geomorfologiczne;

S2: GIS w planowaniu przestrzennym; plany zagospodarowania przestrzennego

S3: Atrakcyjność inwestycyjna; konsultacje społeczne;

S4: gospodarka wodna; oceny oddziaływań na środowisko

Nasi absolwenci pracują jako:

specjaliści i eksperci w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w tym w urzędach miast, gmin, powiatów i województw (w wydziałach koordynacji, rozwoju i promocji, mienia komunalnego i inwestycji, gospodarki komunalnej),

pracownicy biur planowania przestrzennego i pracowni urbanistycznych,

doradcy w dziedzinie ochrony środowiska, prognoz hydrologicznych i meteorologicznych,

specjaliści w zakresie systemów informacji geograficznej GIS, nawigacji satelitarnej GPS oraz kartografii i tworzenia map,

doradcy i eksperci w małych oraz średnich przedsiębiorstwach, zwłaszcza branży turystycznej i związanych z wykorzystaniem zasobów naturalnych, gospodarką morską, ochroną brzegów oraz ich zagospodarowaniem.

Ukończona specjalność nauczycielska na pierwszym stopniu wraz z jej kontynuacją na studiach drugiego poziomu daje uprawnienia zawodowe do nauczania geografii na wszystkich poziomach edukacji szkolnej.

IMGP7436

Program studiów nie przewiduje praktyk zawodowych. Istnieje jednak możliwość podjęcia dodatkowych staży i praktyk we współpracy z Akademickim Biurem Karier.

Miejsca dodatkowych staży i pracy (we współpracy z Akademickim Biurem Karier):

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego;

Urząd Morski w Szczecinie;

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji

Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin

Kontakt:

Strona rekrutacji: https://bit.ly/RejestracjaERK
Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31

r_prasa-Nasze Miasto_263x74mm_