Na drugim stopniu geologii student uzyska wiedzę i praktyczne umiejętności, które pozwolą mu zrozumieć zjawiska i procesy zachodzące w obrębie przyrody nieożywionej.

Nazwa kierunku: Geologia

Stopeń: drugi

Forma studiów: stacjonarna

Profil studiów: ogólnoakademicki

Czas trwania studiów: 4 semestry

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych US

Na kierunku geologia nauczysz się:

wykonywać i nadzorować prace: geologiczno-inżynierskie, związane z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych dotyczące m.in. ochrony brzegu morskiego, hydrogeologiczne związane z poszukiwaniem i eksploatacją wód podziemnych

wykonywać i nadzorować roboty poszukiwawcze i dokumentacyjne złóż kopalin (w tym również złóż surowców oceanicznych).

Gromadzenia, przetwarzania i archiwizowania różnorodnych informacji geologicznych, z zastosowaniem technik komputerowych wykorzystujących specjalistyczne oprogramowanie.

Kryteria kwalifikacji:

Dla absolwentów kierunków należących do dziedziny nauk przyrodniczych – ocena na dyplomie.

Dla pozostałych – ocena na dyplomie oraz rozmowa kwalifikacyjna.

DSC_0708
DSC_0273
DSC_0106
IMG_2324

Specjalności:

geologia morza,

geologia czwartorzędu

Kierunek wyróżnia unikatowa oferta specjalistycznych przedmiotów warsztatowych, m.in. warsztaty georadarowe, geotechniczne, hydroakustyczne, dendrochronologiczne oraz mikropaleontologiczne, które zapewniają opanowanie najbardziej nowoczesnych metod badań geologicznych.

Do dyspozycji studentów są doskonale wyposażone, nowoczesne laboratoria Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych, Stacja Morska w Międzyzdrojach oraz jednostki pływające: jednostki pływające: Kuter SNB-US-1 oraz katamaran badawczy „Szuwarek”

Dodatkowo studenci mają do dyspozycji Muzeum Geologiczne Uniwersytetu Szczecińskiego, w którym przygotowywać się mogą do ćwiczeń praktycznych jak również zostać wolontariuszami.

Stopien 2

Nasi absolwenci pracują w:

instytucjach państwowej służby geologicznej, urzędach administracji rządowej i samorządowej (m.in. przy wydawaniu pozwoleń na eksploatację kopalin, składowanie odpadów oraz na wykonywanie prac inżynieryjnych pod duże inwestycje),

przedsiębiorstwach geologicznych i wiertniczych, firmach zajmujących się poszukiwaniem i dokumentowaniem złóż,

jednostkach projektowych,

laboratoriach badawczych i ośrodkach naukowych, przedsiębiorstwach zajmujących się oceną warunków geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych dla potrzeb działalności gospodarczej.

Osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku geologia  może ubiegać się  o uzyskanie uprawnień w zawodzie geolog (po zdaniu egzaminu państwowego).

Kontakt:
Strona rekrutacji: https://bit.ly/RejestracjaERK
Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31

Praktyki:

Praktyki nie są obowiązkowe.

Miejsca dodatkowych staży i praktyk (organizowane we współpracy z Akademickim Biurem Karier):

Barg-Artgeo Sp. z o.o. Geologia Inżynierska i Geotechnika,

Państwowy Instytut Geologiczny – Oddział Pomorski w Szczecinie,

Przedsiębiorstwo Geologiczne Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o.,

Przedsiębiorstwo Geotechniczne GeoGT Sp. z o.o.,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

001 Sandra Korczak
DSC_0064
DSC_0112
r_prasa-Nasze Miasto_263x74mm_