mente et malleo

Motto geologów

Nazwa kierunku: Geologia

Tryb studiów: stacjonarne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Punkty ECTS: 180

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Ziemi US

Kierunek istnieje od 2013 roku.

Opis kierunku:

Studia I stopnia na kierunku Geologia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Celem kształcenia jest dostarczenie na rynek pracy wszechstronnie wykształconej zawodowej kadry geologicznej, posiadającej kwalifikacje i umiejętności w zakresie: geologii ogólnej i stosowanej, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki obszarów niżowych oraz stref nadmorskich, wykonywania i nadzorowania prac geologiczno-inżynierskich związanych z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych oraz zagrożeń geodynamicznych i ochroną brzegu morskiego, wykonywaniem i nadzorowaniem prac hydrogeologicznych związanych z poszukiwaniem i eksploatacją wód podziemnych oraz z zakresu ochrony wód gruntowych, wykonywaniem i nadzorowaniem prac geologiczno-poszukiwawczych, w szczególności kruszyw mineralnych i surowców ceramicznych, wykonywania prac laboratoryjnych dotyczących określenia właściwości fizycznych gruntów, analiz mikropaleontologicznych, paleobotanicznych ect. Ponadto absolwent Geologii posiada umiejętności gromadzenia, przetwarzania i archiwizacji różnorodnych informacji geologicznych, z zastosowaniem technik komputerowych wykorzystujących specjalistyczne oprogramowanie

Kryteria kwalifikacji

Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego. Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Grupa I (jeden przedmiot do wyboru): język polski, geografia,
Grupa II (jeden przedmiot do wyboru): matematyka, geografia, fizyka i astronomia, informatyka,
Grupa III (jeden przedmiot do wyboru): język obcy nowożytny , wiedza o społeczeństwie, informatyka,

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.

07_POKOS-04_Smołdzino_2010-400x533
IMG_4412
15_odwiert w poszukiwaniu ropy naftowej_Pudagla_Uznam_Niemcy_2012
Przykładowe przedmioty:

– Geologia złożowa
– Mineralogia
– Podstawy geofizyki
– Ćwiczenia terenowe z geologii ogólnej
– Ćwiczenia terenowe z geomorfologii i geologii czwartorzędu
– Podstawy tektoniki i geologii strukturalnej

Możliwości zatrudnienia:

laboratoria badawcze, instytucje i przedsiębiorstwa, których działalność związana jest z poszukiwaniem i wykorzystaniem zasobów naturalnych, biura planistyczne i projektowe, urzędy administracji rządowej i samorządowej np. wydziały planowania przestrzennego lub ochrony środowiska

Kontynuacja nauki: studia II stopnia

Kontakt:
Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl
Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60

 

Plany studiów:

GEOLOGIA – plan studiów I stopnia (obowiązuje studentów I roku)

GEOLOGIA – plan studiów I stopnia (obowiązuje studentów II roku)

GEOLOGIA – plan studiów I stopnia (obowiązuje studentów III roku)

IMG_4262
DSC_1156