Geolog niczym detektyw tropi wszelkie ślady, które pozwalają odczytać historię Ziemi zapisaną w minerałach i skałach oraz rezultatach różnych procesów, które kształtują zarówno wnętrze, jak i powierzchnię naszej planety.

Student uzyska wiedzę i umiejętności, dzięki którym zrozumie zjawiska i procesy zachodzące w obrębie przyrody nieożywionej.

Program studiów obejmuje szczegółową wiedzę z zakresu nauk geologicznych, a także ogólną z zakresu niektórych innych nauk przyrodniczych i pomocniczych (ścisłych i technicznych), takich jak: fizyka, chemia, matematyka, statystyka, kartografia, oceanografia.

Nazwa kierunku: Geologia

Forma studiów: stacjonarna

Profil studiów: ogólnoakademicki

Czas trwania studiów: 6 semestrów

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych US

Na kierunku geologia nauczysz się:

wykonywania i nadzorowania prac geologiczno-inżynierskich związanych z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych oraz zagrożeń geodynamicznych i ochroną brzegu morskiego,

prowadzenia i monitorowania prac hydrogeologicznych związanych z poszukiwaniem i eksploatacją wód podziemnych oraz z zakresu ochrony wód gruntowych,

wykonywania i nadzorowania prac geologiczno-poszukiwawczych, w szczególności kruszyw mineralnych i surowców ceramicznych,

realizowania prac laboratoryjnych dotyczących określenia właściwości fizycznych gruntów, analiz mikropaleontologicznych, paleobotanicznych,

gromadzenia, przetwarzania i archiwizacji różnorodnych informacji geologicznych, z zastosowaniem technik komputerowych wykorzystujących specjalistyczne oprogramowanie.

Kryteria kwalifikacji:

Grupa I (jeden przedmiot do wyboru): geografia, język polski, fizyka i astronomia/fizyka, chemia,

Grupa II (jeden przedmiot do wyboru): matematyka, biologia, informatyka, język obcy nowożytny, geografia,

Grupa III (jeden przedmiot do wyboru): WOS, historia, filozofia, informatyka, język obcy nowożytny.

Przykładowe przedmioty:

– Geologia złożowa
– Mineralogia
– Podstawy geofizyki
– Ćwiczenia terenowe z geologii ogólnej
– Ćwiczenia terenowe z geomorfologii i geologii czwartorzędu
– Podstawy tektoniki i geologii strukturalnej

Mikroskopy
Laboratorium sedym
IMG_9857
Ada J

Nasi absolwenci pracują w:

laboratoriach badawczych;

instytucjach i przedsiębiorstwa, których działalność związana jest z poszukiwaniem i eksploatacją zasobów naturalnych oraz geologią inżynierską,

biurach planistycznych i projektowych,

urzędach administracji rządowej i samorządowej, np. w wydziałach planowania przestrzennego lub ochrony środowiska.

Kontynuacja nauki: Kierunek geologia realizowany jest również jako studia drugiego stopnia.

Kontakt:
Strona rekrutacji: https://bit.ly/RejestracjaERK
Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w nowoczesnych laboratoriach Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych, a różnorodne ćwiczenia terenowe w najciekawszych pod względem geologicznym rejonach kraju (góry, wybrzeże Morza Bałtyckiego).

Ważną rolę w kształceniu studentów geologii i ich wszechstronnym rozwoju odgrywa prężnie działające Koło Naukowe Geologów i współpraca ze środowiskiem przyszłych pracodawców.

Studenci na każdym etapie kształcenia mają do dyspozycji Muzeum Geologiczne Uniwersytetu Szczecińskiego, w którym przygotowywać się mogą do ćwiczeń praktycznych jak również zostać wolontariuszami.

20200924_100522
Ada
r_prasa-Nasze Miasto_263x74mm_