Morza i oceany wciąż skrywają wiele tajemnic, których rozwiązanie wymaga opanowania współczesnej wiedzy na temat wielorakich zjawisk i procesów związanych m.in. ze specyfiką kształtowania podmorskich surowców mineralnych, funkcjonowaniem organizmów biologicznych oraz ochroną środowiska morskiego.

Student ma możliwość uzyskania interdyscyplinarnej wiedzy ogólnej z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o morzu oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i w życiu, np. analizy zjawisk i procesów dokonujących się w środowisku morskim oraz wpływu człowieka na to środowisko.

Absolwent jest przygotowany do pracy indywidualnej i zespołowej podczas zajęć terenowych i praktyki zawodowej oraz posługiwał się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki oceanograficznej.

Nazwa kierunku: Oceanografia

Forma studiów: stacjonarna

Profil studiów: ogólnoakademicki

Czas trwania studiów: 6 semestrów

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych US

Na kierunku geologia nauczysz się:

planować i wykonywać w terenie oraz w laboratorium pomiary podstawowych parametrów określających właściwości fizyczne i chemiczne wody morskiej oraz interpretować wyniki,

planować i przeprowadzać obserwacje terenowe, rozpoznając typy ekosystemów oraz biotopów, wstępnie oznaczając organizmy zasiedlające dany biotop,

identyfikować podstawowe taksony w laboratorium na podstawie cech morfologicznych i anatomicznych organizmów, a także interpretować wyniki oznaczeń,

planować i przeprowadzać w terenie pobór prób geologicznych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych oraz dokonywać makroskopowego opisu, rozpoznawać podstawowe minerały i skały, czytać i interpretować mapy geologiczne, przeprowadzać w laboratorium szczegółowe analizy litologiczne,

stosować techniki i przyrządy używane w oceanografii, przygotowywać proste badania terenowe z użyciem podstawowych oceanograficznych sprzętów i narzędzi badawczych.

Oceanografia
Rybka
Obraz6
Obraz2
Merian

Specjalności:

Geologia morza

Oceanografia fizyczna

Oceanografia biologiczna

Kryteria kwalifikacji:

Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego. Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Grupa I (jeden przedmiot spośród): geografia, język polski, biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka,

Grupa II (jeden przedmiot spośród): matematyka, fizyka i astronomia/fizyka, informatyka, język obcy nowożytny, geografia,

Grupa III (jeden przedmiot spośród): WOS, historia, filozofia, informatyka, język obcy nowożytny.

Przykładowe przedmioty:

Oceanografia fizyczna

Oceanografia biologiczna

Warsztaty specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej

Morskie zasoby kopalin mineralnych

Różnorodność biologiczna w morzach

Metody badań dna morskiego

Nasi absolwenci pracują w:

laboratoriach badawczych,

instytucjach kontroli i kształtowania środowiska morskiego,

instytucjach i urzędach oraz organizacjach społecznych związanych z gospodarką morską,

instytucjach i przedsiębiorstwach, których działalność związana jest z poszukiwaniem i wykorzystaniem morskich zasobów naturalnych

Kontakt:
Strona rekrutacji: https://bit.ly/RejestracjaERK
Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31

Obraz3
IMG_1142

Informacje dodatkowe:

Do dyspozycji studentów są doskonale wyposażone nowoczesne laboratoria Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych, Stacja Morska w Międzyzdrojach oraz jednostki pływające: Kuter SNB-US-1 oraz katamaran badawczy „Szuwarek”

Istnieje również możliwość rozwijania indywidualnych zainteresowań oraz poszerzania własnych horyzontów w ramach współpracy przy realizacji projektów naukowych w Instytucie Nauk o Morzu i Środowisku. Najważniejsze przedmioty kierunkowe są realizowane w polskiej i angielskiej wersji językowej – do wyboru.

Clipboard02
StudenciUS_06062020_39
r_prasa-Nasze Miasto_263x74mm_