Nazwa kierunku: Oceanografia

Tryb studiów: stacjonarne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Punkty ECTS: 120

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Ziemi US

Opis kierunku:

Studia pierwszego stopnia na kierunku Oceanografia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Po drugim roku studia realizowane są w ramach 3 specjalności: Geologia morza, Oceanografia fizyczna, Oceanografia biologiczna. Duży nacisk w programie położony jest na kształcenie praktyczne poprzez zajęcia odbywane w strefie brzegowej i na morzu, dzięki wykorzystaniu Stacji Brzegowej Wydziału w Międzyzdrojach, kutra badawczego SNB-US1 i statku szkolnego NAWIGATOR XXI należącego do Akademii Morskiej w Szczecinie.

Specjalności:

  1. – Geologia morza
  2. – Oceanografia fizyczna
  3. – Oceanografia biologiczna

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów

IMG_4410
IMG_4484
Obraz2
Obraz6

Kryteria kwalifikacji:

Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego. Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Grupa I (jeden przedmiot do wyboru): język polski, geografia,

Grupa II (jeden przedmiot do wyboru): biologia, matematyka, geografia, fizyka i astronomia,

Grupa III (jeden przedmiot do wyboru): język obcy nowożytny , informatyka,

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.

Przykładowe przedmioty:
  • Oceanografia fizyczna
  • Oceanografia biologiczna
  • Warsztaty specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej
  • Morskie zasoby kopalin mineralnych
  • Różnorodność biologiczna w morzach
  • Metody badań dna morskiego

Możliwości zatrudnienia:
laboratoria badawcze, rybołówstwo, instytucje kontroli i kształtowania środowiska morskiego, instytucje i urzędy związane z gospodarką morską oraz organizacje społeczne, instytucje i przedsiębiorstwa, których działalność związana jest z poszukiwaniem i wykorzystaniem morskich zasobów naturalnych

Kontynuacja nauki: studia II stopnia (obszar nauk przyrodniczych)

Kontakt:

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60

Obraz3

Dokumenty do pobrania