Wydziałowy Koordynator Programu MOST – Prodziekan ds.Kształcenia dr Krystyna Osadczuk

Studia w ramach programu MOST odbywają się równocześnie na dwóch uczelniach, gdzie oprócz uczestniczenia w zajęciach studenci mogą zapoznać się z nowym środowiskiem akademickim oraz wymienić doświadczenia życiowe. Opiera się na systemie punktów ECTS (Europejski System Transferu Punktów), gdzie każdy przedmiot ma przypisaną określoną liczbę punktów.
System mobilności studentów jest nową ofertą kształcenia na uniwersytetach polskich. W ogólnych założeniach program MOST nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu SOCRATES. Porozumienie w tej kwestii rektorzy podpisali 13 grudnia 1999 r. Porozumienie podpisało 12 uniwersytetów: Śląski w Katowicach, im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Łódzki, Wrocławski, Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szczeciński, Gdański, Opolski, Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Wprowadzenie systemu mobilności ma na celu poszerzenie możliwości kształcenia się poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów w innym niż macierzysty uniwersytet.

logo_MOST

Zasady Program MOST dotyczy jednolitych i dwustopniowych studiów magisterskich na wszystkich kierunkach studiów realizowanych w umawiających się uniwersytetach. Kandydaci na semestralne studia w semestrze zimowym lub letnim w danym roku akademickim są wyłaniani według następujących zasadach:
– na semestr zimowy uniwersytety zgłaszają do biura UKA (Uczelniana Komisja Akredytacyjna) do 15 marca liczbę przyjęć na poszczególne kierunki studiów. Do 30 marca UKA rozsyła do uczelni zbiorcze zestawienie tych miejsc. Do 30 kwietnia uczelnie przedstawiają imienną listę kandydatów do studiowania w programie MOST. Do 30 maja UKA podejmuje decyzję o rozdziale miejsc, informując o tym zainteresowane uczelnie
– na semestr letni terminy są następujące: 15 października, 30 października, 30 listopada i 30 grudnia.

W trakcie odbywania semestralnych studiów w ramach systemu MOST, przysługujące stypendia – socjalne, naukowe, MEN i inne – wypłaca studentowi uczelnia macierzysta. Uniwersytety tworzą ponadto dla studentów uczestniczących w programie MOST wspomagający fundusz stypendialny. Fundusz ten pochodzi z jednakowego dla umawiających się uniwersytetów procentowego odpisu z funduszu stypendialnego. Stypendium przyznaje się na okres jednego semestru w wysokości nie przekraczającej miesięcznie górnej granicy stypendium naukowego na danym uniwersytecie. Uniwersytety przyjmujące studentów zapewniają, w miarę możliwości, miejsca w domu akademickim.
Studia w ramach programu MOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego roku studiów. Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni. Udział w programie zależy głównie od ilości miejsc proponowanych na kierunkach danej uczelni.

Nauka w ramach programu Program semestralnych studiów może być realizowany przez wybranie dowolnego semestru studiów z obowiązującego programu nauczania w uniwersytecie wybranym przez studenta. Program semestralnych studiów może być też realizowany w oparciu o indywidualny program, składający się z różnych przedmiotów wybranych z różnych semestrów studiów danego kierunku lub pokrewnych kierunków, realizowanych w tym czasie na wybranym uniwersytecie. Dopuszcza się możliwość wyboru tylko jednego przedmiotu poza uczelnią macierzystą.
Semestralny program studiów musi zapewniać uzyskanie 30 punktów ECTS. W przypadku zaliczania jednego tylko przedmiotu, pozostałe punkty kredytowe student musi uzyskać w macierzystej uczelni. Wybrany program powinien być zaliczany przez dziekana wydziału uniwersytetu, w którym student odbywa semestralne studia. Uzyskane wyniki egzaminów w trakcie studiów na wybranym uniwersytecie są uwzględniane w obliczaniu średniej w danym roku studiów, jak również średniej z całego toku studiów.
Odbyte przez studenta zajęcia wraz z uzyskanymi ocenami potwierdza dziekan wydziału danego uniwersytetu. Uzyskane wyniki egzaminów w trakcie studiów na wybranym uniwersytecie są uwzględniane w obliczaniu średniej w danym roku studiów, jak również średniej z całego toku studiów.

Aby skorzystać… By móc skorzystać z programu MOST trzeba najpierw wypełnić wszystkie dokumenty, które każdy student może uzyskać w swoim dziekanacie. Tam też znajduje się wykaz miejsc na kierunkach różnych uniwersytetów – uczelnie przyjmują bowiem tylko pojedyncze osoby i to nie na wszystkie kierunki. Trzeba się więc wcześniej upewnić czy dyscyplina, która nas interesuje znajduje się na tej liście i ile jest na niej wolnych miejsc. Poza tym potrzebna jest także zgoda dziekana uniwersytetu macierzystego. Następnie wniosek musimy złożyć w dziekanacie, skąd wysyłany jest do Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej w Poznaniu, która decyduje o przyznaniu miejsc.