Centrum – Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego będzie kształcić studentów geologii, geografii oraz ochrony środowiska.

projekt4

Projekt obejmuje budowę oraz wyposażenie budynku Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych US przy ul. Tarczyńskiego.

Budynek ma pełnić rolę interdyscyplinarnego centrum przeznaczonego dla studentów kierunków przyrodniczych z Wydziału Nauk o Ziemi oraz Wydziału Biologii. Obiekt pełnić będzie funkcję dydaktyczną oraz badawczą.

projekt1

Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego będzie wykorzystywane przez studentów Uniwersytetu Szczecińskiego następujących kierunków priorytetowych:

1. kształcenie w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia w trybie stacjonarnym na kierunkach priorytetowych: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska.
2. kształcenie w ramach studiów pierwszego stopnia na kierunku priorytetowym geologia. W przyszłości planowane jest także kształcenie w tej dyscyplinie na studiach II i III stopnia.

Łączna liczba studentów która będzie kształcona w ramach kierunków priorytetowych to 513 osób.

W Centrum kształcić będą się także studenci z przedmiotów z dyscyplin priorytetowych, w ramach kierunku geografia (studia I, II i III stopnia). Łączna liczba studentów która będzie kształcona w ramach kierunku niepriorytetowego to 92 osoby.

Uzyskane wsparcie na realizację projektu umożliwi budowę nowoczesnych laboratoriów oraz wyposażenie ich w nowoczesną aparaturę wykorzystywaną w procesie dydaktycznym. W budynku będą prowadzone zajęcia praktyczne w ramach następujących laboratoriów (4szt.)i pracowni (10szt.): laboratorium genetyki organizmów jednokomórkowych, laboratorium biologii morza, laboratorium sedymentologiczne, laboratorium hydrochemiczne ,pracownia geochronologii, pracownia kartografii geologicznej, pracownia mikroskopowa (biologia), pracownia paleobiologiczna, pracownia komputerowa, pracownia mikroskopowa (geologia), pracownia geologii złóż, pracownia geologii regionalnej i stratygrafii, pracownia geologii inżynierskiej i geotechniki , pracownia mikroskopii fluorescencyjnej.

Powierzchnia wybudowanego obiektu będzie miała 5 476,80 m kw.

projekt2
projekt5

Całkowity koszt projektu to 24 182 790,84 zł. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Uczelnia otrzyma te środki na podstawie umowy zawartej w dn. 26.11.2014 r. z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie.