Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego kształci studentów kierunków głównie przyrodniczych, ścisłych i technicznych: geologii, geografii, gospodarki przestrzennej, biologii, biotechnologii, ochrony i inżynierii środowiska przyrodniczego oraz pokrewnych.

projekt4

Pierwsza faza projektu obejmowała budowę oraz wyposażenie budynku Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych US przy ul. Mickiewicza 16A.

Budynek pełni obecnie rolę interdyscyplinarnego centrum przeznaczonego dla studentów i naukowców kierunków przyrodniczych, głównie z Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Obiekt pełni funkcję dydaktyczną oraz badawczą. W budynku pracują badacze Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku.

projekt1

Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego jest wykorzystywane przez studentów Uniwersytetu Szczecińskiego następujących kierunków priorytetowych:

  • kształcenie w ramach studiów pierwszego i/lub drugiego stopnia w trybie stacjonarnym na kierunkach priorytetowych: biologia, biotechnologia, geologia, matematyka, fizyka, ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego oraz pokrewnych,
  • kształcenie oraz praca badawcza w ramach studiów trzeciego stopnia (doktoranci).

W Centrum kształceni są także z przedmiotów z dyscyplin priorytetowych studenci w ramach kierunków geografia, gospodarka przestrzenna oraz turystyka i rekreacja.

Uzyskane wsparcie na realizację projektu umożliwiło budowę nowoczesnych laboratoriów oraz wyposażenie ich w nowoczesną aparaturę wykorzystywaną w procesie dydaktycznym. W budynku są prowadzone zajęcia praktyczne w ramach następujących laboratoriów (4 szt.) i pracowni (10 szt.): laboratorium genetyki organizmów jednokomórkowych, laboratorium biologii morza, laboratorium sedymentologiczne, laboratorium hydrochemiczne ,pracownia geochronologii, pracownia kartografii geologicznej, pracownia mikroskopowa (biologia), pracownia paleobiologiczna, pracownia komputerowa, pracownia mikroskopowa (geologia), pracownia geologii złóż, pracownia geologii regionalnej i stratygrafii, pracownia geologii inżynierskiej i geotechniki , pracownia mikroskopii fluorescencyjnej.

Powierzchnia wybudowanego obiektu obejmuje 5 476,80 m kw.

projekt2
projekt5

Całkowity koszt projektu wyniósł ponad 24 mln zł. Przedsięwzięcie zostało współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Uczelnia otrzymała te środki na podstawie umowy zawartej w dn. 26.11.2014 r. z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie.