Zaklad_Paleooceanologii_444

W Zakładzie Paleooceanologii realizowane są następujące zagadnienia badawcze:

Bioróżnodność i biogeografia zespołów okrzemkowych morskiej strefy litoralnej;
Badania współczesnych zespołów organizmów – mikroglonów (okrzemek) oraz organizmów bezkręgowych (meiobentos i makrobentos);
Bioróżnorodność organizmów wodnych (morskich i słodkowodnych) ze szczególnym uwzględnieniem jedno- i wielokomórkowego meiobentosu, megabentosu oraz fauny pasożytniczej;
Systematyka, morfologia i biologia widłonogów (Copepoda) pasożytujących u ryb morskich i słodkowodnych;
Bioróżnorodność pasożytów ryb;
Monitoring środowiska morskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania informacji dostarczanych przez obserwacje biocenoz pelagicznych i bentonicznych do oceny oddziaływań antropogenicznych w środowisku morskim.

teresa radziejewska
Biological Oceanography of the Baltic Sea Editors: Snoeijs-Leijonmalm, Pauline, Schubert, Hendrik, Radziejewska, Teresa (Eds.)

W kwietniu 2017 r. została wydana książka pt. „Biological Oceanography of the Baltic Sea” („Oceanografia biologiczna Morza Bałtyckiego”). Na książkę złożyła się praca dziewięćdziesięciu dwojga najznakomitszym ekspertów w dziedzinie wiedzy o Bałtyku. Pracą tą kierowało troje redaktorów: prof. Pauline Snoeijs-Leijonmalm z Uniwersytetu w Sztokholmie, prof. Hendrik Schubert z Uniwersytetu w Rostocku i dr hab. Teresa Radziejewska z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Książka stanowi odpowiedź na potrzeby wszystkich osób zainteresowanych ekosystemem Morza Bałtyckiego, którzy do tej pory korzystali z literatury w postaci rozproszonych artykułów naukowych, wybranych rozdziałów z wielu podręczników i innych opracowań. Niniejszą książkę wyróżnia kompleksowe ujęcie zagadnień z zakresu biologii i ekologii całego akwenu. Na jej kartach przedstawiono obszerną charakterystykę organizmów bałtyckich oraz uwypuklono ich interakcje – wzajemne i z ich środowiskiem. Jak mówi prof. Pauline Snoeijs-Leijonmalm z Wydziału Ekologii, Środowiska i Botaniki Uniwersytetu w Sztokholmie, główny redaktor książki: Podjęliśmy wspólnie wysiłek, by stworzyć książkę, jaką chcieliśmy mieć, kiedy sami byliśmy studentami.

Radziejewska T. 2014. Meiobenthos in the Sub-equatorial Pacific Abyss: A Proxy in Anthropogenic Impact Evaluation. Springer, Heidelberg, 105 str. (ISBN 978-3064241457-2; DOI 10.1007/978-3-642-41458-9)

Monografia przedstawia, w sposób syntetyczny i usystematyzowany, stan dotychczasowej wiedzy o meiobentosie konkrecjonośnych obszarów abysalu w podrównikowej strefie Północno-Wschodniego Pacyfiku. Terminem „meiobentos” (lub zamiennie „meiofauna denna”) określa się ogół drobnych (wielkości ciała określane jako mieszczące się w zakresie 0,030-1,0 mm) bezkręgowców zasiedlających osady denne zbiorników morskich i traktuje się tę grupę organizmów jako odrębną kategorię ekologiczną. Monografia skupia się na meiobentosie jako na elemencie biocenoz środowiska osadowego mającym potencjalnie duże znaczenie jako miernik („proxy”) w ocenie intensywności zaburzeń głębokowodnego środowiska osadowego, wynikających z interwencji antropogenicznej polegającej na wydobywaniu kopalin mineralnych.

Książka prof Radziejewskiej
aveiro

Radziejewska T., Wawrzyniak-Wydrowska B., Rokicka-Praxmajer J. 2015. Twenty years later or follow-up research at an experimental disturbance test site in the Clarion-Clipperton Fracture Zone (CCFZ, sub-equatorial NE Pacific) nodule field: the IOM BIE case study; 14th Deep-Sea Biology Symposium; 31.08-04.09.2015, University of Aveiro, Aveiro, Portugalia

The study is being made possible by support to the cruise participants from the JPI Oceans Pilot Action “Ecological Effects of Deep-Sea Mining” and by the Polish National Science Centre grant No. 2014/13/B/ST10/02996.

Bąk, M., Witkowski, A., Żelazna-Wieczorek, J., Wojtal, A.Z., Szczepocka, E., Szulc, K., Szulc, B. 2012. Klucz do oznaczania okrzemek w fitobentosie na potrzeby oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska. GIOŚ, 452 s.

Ecology of Baltic Coastal Waters

Radziejewska, T., Schernewski, G., 2008. The Szczecin (Oder-) Lagoon. In: Schiewer, U. (ed.), Ecology of Baltic Coastal Waters. Ecological Studies 197. Springer Berlin Heidelberg, 115-129.

Clipboard01
fish

Piasecki W., Avenant-Oldewage A. 2008. Diseases caused by Crustacea. w: Eiras J., Segner H., Wahli T., Kapoor B.G. (red.), FISH DISEASES. Science Publishers, Enfield, NH, USA, 1113-1198.

Diseases are a major threat to both wild and farmed fish. Pathogen-induced alterations in viability and growth of wild fish stocks can have implications on diversity and ecological status of aquatic ecosystems, as fish are main components of aquatic communities, and they can directly affect the exploitation of wild and farmed fish as a protein source for human consumption. Fish diseases can be a major factor influencing abundance and distribution of wild fish. Disease-related reduction of reproduction and/or age-specific survival can strongly affect wild stocks as it has been demonstrated for several species in distinct geographical locations. The purpose of this book is to provide a comprehensive overview on infectious as well as non-infectious diseases of fish, with emphasis on recent advancements in our understanding of fish disease processes.

This book is aimed at scientists involved in basic and applied fish research, aquaculture industry, and private and governmental fish health laboratories. It will also serve as a reference textbook for graduate courses on general ‚parasitology, microbiology, aquaculture and environmental studies.

Piasecki W. (red.) Acta Ichthyologica et Piscatoria. Szczecińskie Towarzystwo Naukowe.

Ichthyologica et Piscatoria (AI&P), jest międzynarodowym kwartalnikiem naukowym publikującym artykuły oryginalne z zakresu ichtiologii i rybactwa. Jest też jednym z dwóch szczecińskich czasopism „filadelfijskich” (czyli indeksowanych w bazach Science Citation Index Expaned oraz Journal Citation Reports). Impact factor AI&P za rok 2014 wynosi 0,577, zaś pięcioletni impact factor osiągnął wartość 0,846. Czasopismo, wydawane od początku w języku angielskim, ukazuje się od 1970, zaś od roku 2002 ma również wersję elektroniczną. Jest (jedynym) czasopismem stowarzyszonym z FishBase – internetowym potentatem ichtiologicznym. Standardy wydawnicze Acta Ichthyologica et Piscatoria są porównywalne ze standardami międzynarodowych konsorcjów wydawniczych (elektroniczny system składania prac, wysoki “rejection rate”, dostępność on-line numerów archiwalnych, numery DOI nadawane na bieżąco oraz retroaktywnie rejestrowane dla wszystkich wcześniej wydanych artykułów, licencja open-access: Creative Commons CC BY-NC-ND). Czasopismo współpracuje z kilkoma zagranicznymi redaktorami tematycznymi a każda praca jest recenzowana przez dwóch lub trzech niezależnych ekspertów międzynarodowych. Od 2002 roku redaktorem naczelnym i redaktorem prowadzącym czasopisma jest prof. dr hab. Wojciech Piasecki.

ACTA
piasecki

Sobecka E., Piasecki W. 2011. Fish and shellfish diseases and seafood quality. w: Daczkowska-Kozon E.G., Sun Pan B. [red.] Environmental effects on seafood availability, safety, and quality. CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New York. s. 245-257.

An essential part of diverse marine ecosystems – seafood organisms – are especially vulnerable to changes in their natural habitats that affect their reproductive abilities, growth rate, and mutual inter- and intra-species interactions. Environmental Effects on Seafood Availability, Safety, and Quality discusses a variety of factors, both intrinsic and extrinsic to the marine environment, and their potential to influence the availability of finfish/shellfish, their nutritional value, quality attributes, and the safety issues at the time of capture. It also covers the handling of newly caught finfish/shellfish aboard the fishing vessel.